โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ได้รับการยอมรับเชื่อถือ จากทางภาครัฐและเอกชน >>อ่านต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป และ การทำธุรกจเสื้อผ้า สำหรับผู้ประกอบการ

PATTERN IT Pattern For Industrial Training Center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบัน สอนการทำเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ หรือ แก่นความรู้ของสถาบัน  คือ

“ ขั้นตอนการทำเสื้อผ้าให้ได้ดี ต้องทำอย่างไร  ตั่งแต่การออกแบบ, การสร้างแพทเทิร์นหรือแบบตัด,  การเย็บเชิงเทคนิคฯ, และการใช้ทักษะหมวดช่างต่างๆ ”

“ ถ้าต้องทำเสื้อผ้าเป็น Lot ทำอย่างไรให้ได้งานดี ทันเวลา และต้นทุนต่ำ  มีการผิดพลาดหรือสูญเสียน้อยที่สุด ”  

“ จะทำธุรกิจเสื้อผ้า ขายปลีก /ขายส่ง, โรงงานรับผลิต, ธุรกิจสร้างแบรนด์  รายเล็ก/รายใหญ่  เริ่มต้นธุรกิจให้ดี ทำอย่างไรจึงไม่เสี่ยง  หรือจะต่อยอดธุรกิจให้มั่นคง ทำอย่างไรได้บ้าง ”

“ สำคัญว่า เราเป็นครู การสอนคนให้ได้ดี ควรสอนอะไร คิดถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลัก ”

 

ารเป็นสถาบันความรู้  ของศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์นไอที เกิดขึ้นเพราะการเป็นคณะองค์กร  ที่มีองค์ความรู้ชัดเจนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึก รวมความชำนาญการหลายด้าน จึงมีการดำเนินงานและมีความเชี่ยวชาญแตกต่างจากโรงเรียนสอนทั่วไป และเป็นที่แน่นอนที่สุดว่า สถาบันฯ ไม่ใช่สถานที่สอนอิสระหรือไม่ได้ผ่านการควบคุมมาตรฐาน

 

ศูนย์อบรมฯแพ็ทเทิร์นไอที เป็นสถานศึกษาที่มีผลสำเร็จในการให้ความรู้   มีผู้เรียนจำนวนมากนำความรู้ไปใช้ได้ผลดีและเติบโตก้าวหน้า ทั้งในทักษะวิชาชีพและธุรกิจ   อีกทั้งการเป็นแหล่งรวมข้อมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งเชิงวิชาการ เชิงประสบการณ์ประยุกต์ใช้  เชิงเทคโนโลยี และข้อมูลภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การอบรม เผยแพร่และให้การปรึกษาเชิงลึก  ทั้งกับผู้เรียน และกับผู้สนใจ โดยควบคุมการให้ข้อมูลที่คำนึงถึงความถูกต้องเท่านั้น  เพื่อให้การนำไปใช้ที่ได้ผลอย่างดี พัฒนาต่อยอดให้มั่นคงได้ หรือนำไปแก้ปัญหาทั้งในแบบเฉพาะหน้า และจบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

ในความเป็นสถาบัน ยังมีการวิวัฒน์องค์ความรู้ ทั้งจากการวิจัย สืบค้น และร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมฯ  เพื่อนำความรู้ไปส่งเสริมให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ เช่น รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในประเด็นต่างๆ  รับเชิญเป็น คณะกรรมการ, คณะทำงาน, ที่ปรึกษา ในโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐ  สมาคมและเครือข่ายธุรกิจเสื้อผ้า

ถาบันของเรา ก้าวเดินอย่างนี้มาตลอด  นับอายุปีมากกว่าทศวรรษ  ดำเนินงานในรูปองค์กร  ให้สาระสำคัญกับการร่วมมือด้วยความคำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่าย  และสำคัญที่สุด คือประโยชน์ของผู้เรียน “ ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที ” จึงเป็นสถาบันอบรมการทำเสื้อผ้า ที่ได้การยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวาง จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวงการเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์น ไอที

สถาบันพัฒนาแพทเทิร์นอุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เว็บสล็อตPATTERN IT :: โทรศัพท์ 0-2458-2321 ถึง 22   :: สายด่วน 081-922-6994, 081-828-2296   E-mail:
thaipattern@gmail.com wholesale jerseys

เว็บตรง